Általános Szerződési Feltételek és a LOERO.HU működési szabályzata

Jelen Általános Szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Netibon Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Mosoly utca 19-21; cégjegyzékszáma: 01-09-339582; adószáma:26693329-2-41; továbbiakban „Szolgáltató”) által működtetett LOERO.HU és a hozzákapcsolódó aldomaineken elhelyezett tartalom illetve szolgáltatások leírását, valamint a Szolgáltató, és az oldalt bármely céllal meglátogató felhasználó (továbbiakban „Felhasználó”) közötti jogokat és kötelezettségeket, továbbá az oldal felhasználási feltételeit.

Általános rendelkezések
Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) minden olyan személy, aki megtekinti a weboldal bármely tartalmát, aki rajta hirdetést helyez el, aki rajta terméket kínál eladásra.

A Szolgáltató szolgáltatásnyújtásának (továbbiakban: Szolgáltatás) keretében híreket, egyéb általa hasznosnak ítélt információkat, adott esetben fizetett hirdetésnek minősülő termékbemutatókat, PR cikkeket tesz közzé, illetve hirdetési felületeket biztosít Felhasználó (k) részére termékeik és szolgáltatásaik meghirdetésére.

A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF, továbbá a Szolgáltató általi Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

Jelen ÁSZF értelmében a Szolgáltatások használatának megkezdésével azonnali, a Felhasználó és a Szolgáltató közötti jogérvényes magyar nyelvű online szerződés jön létre, amely Szolgáltató részéről külön nem kerül archiválásra. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési- és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó egyéb technikai, számviteli, hivatkozásbeli adatok igazolják.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF előzetes tájékoztatás nélküli módosítására, mely tényről a LOERO.HU weboldal Hírek rovatban és/vagy e-mailben minden esetben nyilvánosan tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítás időpontját követően a Szolgáltatás további használatának igénybevételével, a Felhasználó egyben elfogadja jelen ÁSZF módosítását is. Amennyiben a korábban szerződött Felhasználó a módosított feltételek mellett nem kívánja igénybe venni a Szolgáltatást, úgy jogosult a szerződést megszüntetni.

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti online szerződés automatikusan megszűnik, amennyiben a Felhasználó által elhelyezett hirdetést a Felhasználó, vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben a Szolgáltató törli, illetve amennyiben a Felhasználó fiókja törlésre kerül. A Felhasználó részéről esetlegesen fennálló bármely számlatartozás esetén felhasználói fiók törlése a Felhasználó irányából nem kezdeményezhető. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mindenkor a pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért semminemű felelősséget nem vállal.

Hirdetési szolgáltatások igénybevétele
A Szolgáltató a minél hatékonyabb hirdetési lehetőségek okán Felhasználók részére különböző hirdetési formákat, illetve hirdetési csomagokat biztosít. Lehetőség van személyre szabott, igény szerint akár a LÓERŐ Magazinnal, mint nyomtatott médiával közösen kialakított vegyes (print és online megjelenést egyaránt tartalmazó) hirdetések kialakítására is. A díjköteles hirdetési csomagok megrendelésére kizárólag a magyarországi székhellyel vagy lakcímmel rendelkező gazdálkodószervezet, illetve cselekvőképes természetes személy jogosult. A díjköteles hirdetési csomagok megrendelésével Felhasználó egyben elismeri, hogy az előzőekben felsorolt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A díjköteles hirdetési csomagok megrendeléséhez az oldalon történő regisztráció szükséges, amely regisztráció során Felhasználó önálló felhasználói fiókot hoz létre. A felhasználói fiókba a belépést a Felhasználó által megadott e-mail cím és az általa létrehozott jelszó biztosítja.

A regisztrációt és a kiválasztott hirdetési csomag megrendelését, csomag típusától függően a hirdetés létrehozását, és/vagy terméklista linkjének megadást követően a Szolgáltató elektronikus úton PDF alapú számlát küld Felhasználó részére, az általa megadott adatokkal és e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó által létrehozott hirdetés a jelen ÁSZF keretein belül rögzített feltételeknek megfelel, a hirdetési díjak kiegyenlítését követően a Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül a létrehozott hirdetéseket aktiválja. Amennyiben a hirdetés elutasításra kerül, a Szolgáltató ennek tényéről elektronikus értesítést küld.

A Szolgáltató csak a Felhasználótól teljes egészében készen kapott hirdetési anyagok, úgy, mint termékfeltöltő-listák, bannerek, egyéb hirdetési kreatívok, PR cikkek, logók, stb., megjelenítését vállalja. A grafikai, újságírói, webszövegírói feladatok elvégzése, a termékfeltöltő-lista összeállítása a hirdetési díjcsomagoknak nem részük, Szolgáltató azok elvégzését csak külön, egyéni megállapodás keretében vállalja. Tömeges termékfeltöltésre alapuló hirdetések esetén Szolgáltatónak csak meghatározott formátumokat (CSV, XML) van módja fogadni, illetve tömeges termékfeltöltés esetén Felhasználó köteles a terméklista folyamatos interneten történő lehívását biztosítani.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén, valamint hirdetésének érvényességi idejének lejárta után a Szolgáltatónak a Felhasználó hirdetéseit jogában áll törölni, azt archiválni nem köteles. Az egyes hirdetési csomagok igénybevételének részletes leírása, illetve azok díjai a Médiaajánlat menüpont alatt érhetők el.

Hirdetési irányelvek, jogok, kötelezettségek, felelősségvállalás
Szolgáltató hirdetési irányelveiben a Reklámtörvény és a Magyar Reklámetikai Kódex idevonatkozó előírásait veszi alapul és fenntartja a jogot, hogy visszautasítson, és indoklás nélkül töröljön minden olyan hirdetést, mely sérti a bennük foglaltakat.

Terméket, szolgáltatást bármely formában meghirdető Felhasználó kizárólag bruttó, azaz a törvényileg meghatározott Általános Forgalmi Adó mértékével megnövelt fogyasztói árakkal jelenítheti meg. Ez alól kivételt csak az alanyi adómentes vállalkozó képezhet. A Felhasználó köteles az árakat is tartalmazó hirdetések esetében az általa is használt, mindenkori aktuális bolti bruttó árakat használni, azoktól semmilyen irányban el nem térhet, illetve tudomásul veszi, hogy amennyiben téves árakat közöl, reklamáció esetén köteles a meghirdetett árakat vásárlók felé biztosítani.

A Szolgáltató a regisztráció során, illetve a szerződés időtartama alatt jogosult a Felhasználó által szolgáltatott adatok hitelességét ellenőrizni, ugyanakkor esetükben nem köteles jogszerűtlen, vagy jogellenes tevékenység meglétét keresni, minek okán kizárja a felelősségvállalást minden olyan tartalomért, állításért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Szolgáltató rendszerére, vagy bocsátottak Szolgáltató rendelkezésére nyilvános közlés céljával. A Felhasználó által közlésre átadott tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért, kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

A díjköteles hirdetési csomagokat igénybevevő Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató díjfizetés ellenében kizárólag hirdetési felületeket biztosít, de nem tartozik felelősséggel valamely, a Felhasználó által elvárt üzleti eredmény bekövetkezéséért.

Szolgáltató a portál működésére 95%-os rendelkezésre állást vállal, de kizár minden felelősséget ezen hibahatáron felüli leállásokért, fennakadásokért, Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködéséből eredő üzemzavarokért, hozzáférési hibákért.

A Szolgáltató nem felelős továbbá a Felhasználókkal szemben az esetlegesen a portál használatával terjedő, vagy az általa elérhetővé váló internetes vírusok, vagy hasonló kártékony tartalmak okozta veszteségek vonatkozásában.

Szerzői jogok
A portálon fellelhető szöveges, fotós és multimédiás tartalom a Szolgáltató, illetve hírügynökségi és/vagy üzleti partnereinek szellemi tulajdona, azok minden esetben szerzői jogvédelem alatt állnak. A Szolgáltató fenntart minden jogot a LOERO.HU és aldomainjein elhelyezett saját, illetve felhasználására bízott tartalom másolásával és továbbterjesztésével kapcsolatban.

A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy bármely részének -, ideértve különösen a cikkek, fotók, hirdetések, egyéb szöveges és képi anyagok, arculati és tartalmi elemek (betűtípusok, gombok, ikonok, grafika, logó, stb.) továbbterjesztése, felhasználása, másolása, továbbítása, feldolgozása és értékesítése. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után, melyben a Szolgáltató követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését. A weboldalon elhelyezett tartalomról csak a tartalomra való hivatkozással (internetes átvétel esetén tartalom közvetlen mélylinkelt, úgynevezett deeplink hivatkozással) lehet értesüléseket felhasználni.

A díjköteles hirdetést megrendelő Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul, hogy az általa átadott, esetlegesen szerzői jogvédelem alatt álló elemeket, különösképpen a hirdetési anyagokat Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és körben felhasználja. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

Díjazás és elszámolás
Amennyiben Felhasználó valamely díjköteles hirdetési csomagot megrendeli, úgy a díjszabás a Médiaajánlatban foglaltak szerint történik mind összegszerűségében, mind gyakoriságában. A díjakat a Felhasználó Banki átutalással egyenlítheti ki. A megrendelésről és kifizetésről a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címre, illetve csatolja a megfizetett díjról a Felhasználó részére kiállított PDF alapú számlát, amely a hatályos jogszabályok szerint aláírás és cégbélyegző nélkül egyaránt hiteles, számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számviteli bizonylatnak minősül, tehát nem elektronikus számla. Nyomtatás után számviteli bizonylatként a könyvelésben felhasználható. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával visszavonhatatlanul hozzájárul a számla PDF formátumban való elfogadásához.

Amennyiben a díjköteles hirdetést megrendelő Felhasználó részéről a kifizetés már megtörtént, de a hirdetés megjelenítésének indulása illetve aktiválása bármely oknál fogva meghiúsul, szolgáltató köteles a már megfizetett díjat teljes egészében a Felhasználó bankszámlájára 14 naptári napon belül visszautalni. Aktivált (a portálon már ténylegesen megjelenített) díjköteles hirdetési csomag esetében Szolgáltató sem teljes, sem részarányos formában díjat vissza nem térít.

Titoktartás
Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között üzleti kapcsolat jön létre, úgy bárminemű egymásra vonatkozó információt üzleti titokként kezelnek, azokról a jelen ÁSZF alapján meghatározott szerződésük hatálya alatt, és az azt követő 5 éves időszakban harmadik félnek csak a szerződő partner írásbeli hozzájárulásával nyújthatnak felvilágosítást. Üzleti titoknak minősül különösen a cégek tulajdonát képező, minden jogi oltalom alá eső szabadalom, know-how, és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a cégek üzletmenetét, gazdálkodását érintő elképzelés) szellemi alkotás, ötletek, valamint a cégek üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodására vonatkozó adatok, illetve minden olyan adat és információ, amit a cégek üzleti titoknak minősítenek, vagy jogosan annak tekinthetnek.  Felek az üzleti titkot képező információkat nem jogosultak publikálni vagy bármely más módon hasznosítani, egymás érdekei ellen felhasználni. Felek kijelentik, hogy tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely egymás gazdasági érdekeit veszélyeztetné, továbbá, hogy titoktartási felelősségvállalásuk minden általuk foglalkoztatott alkalmazottra, alvállalkozóra kiterjed, annak megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint felelősséggel tartoznak.

Panaszkezelés
Szolgáltató ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszokat a későbbi visszakereshetőség és esetleges jogviták okán kizárólag írásban, az alábbi elérhetőségeken fogadja:

Levélcím: 1131 Budapest, Mosoly utca 19-21.
E-mail cím: loero@loero.hu

Amennyiben az egymás közötti vitarendezés sikertelen, úgy a vitás kérdések további, szakmai, szakhatósági kivizsgálása az Impresszumban részletezett felügyeleti szerveknél kezdeményezhető.

Ügyfélszolgálat technikai kérdésekben
E-mail cím: loero@loero.hu